ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ ЈП “СРБИЈАШУМЕ”

1
- рекламе -

Сеча сопствених шума само након извршеног одабирања и дознаке.


Обавештавамо сопственике шума да је законом о шумама утврђено да се сеча стабала у шумама може вршити само после извршеног одабирања, обележавања дозначним жигом и евидентирања стабала за сечу тј. после извршене дознаке.

Да би се послови око сече шума извршили на време  потребно је да сопственици шума, који желе да врше сечу својих шума за сопствене потребе и друго у 2019. години, поднесу захтев надлежној Шумској управи (Краљево, Богутовац или Ушће).

- рекламе -
  • ШУ Краљево,  улица Доситејева 13б
  • ШУ Богутовац, Богутовац
  • ШУ Ушће, улица 7. јул бр.4

Рок за редован пријем захтева за дознаку стабала за сечу је 30.април 2019. године.

Обавезан документ који се прилаже уз захтев је копија извода из листа непокретности (не старија од 3 године). Ако шума има више власника, потребна је писана сагласност свих осталих власника , оверена код надлежног државног органа, да би се извршила дознака.

ЈП “СРБИЈАШУМЕ”

ШГ “СТОЛОВИ” КРАЉЕВО

ПРИВАТНЕ ШУМЕ

- рекламе -
новији страији највише гласова
Обавештење
ljuba Kragujevac
ljuba Kragujevac

Da li to važi i za investitore Mini HE na području Golije ?