26 C
Kraljevo
среда, 06. јула 2022.
More

  Објављено

  Последње вести

  СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА

  - маркетинг -

  Просторни план за околину манастира Студеница предвиђа унапређење туристичке понуде.


  Основни циљ израде Просторног плана је, између осталог, одрживи развој туризма и осталих активности које унапређују квалитет живљења локалног становништва. Подручје овог плана укупне је површине 609,5 квкм. Обухвата делове територије Града Краљева и Општине Ивањица, као и парка природе Голија, односно резерват биосфере Голија-Студеница.

  Непосредна околина манастира Студеница налази се на КО Засад, Ушће, Брезова и Долац и обухвата 269,34 ха. Манастир се сврстава у споменик културе изузетног значаја, а уписан је и на Листу светске баштине UNESCO.

  СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА • Студеница Online

  Према плану, неопходно је уклонити транзитни саобраћај са постојеће трасе државног пута Ивањица – Ушће, који пролази непосредно уз ободни зид манастирског комплекса и предвидети изградњу обилазне саобраћајнице. Важну саобраћајну спону између манастира Студеница и Градац, представља општински пут Студеница-Река-Рудно, те је неопходно измештање дела трасе општинског пута који се налази у непосредној околини манастирског комплекса.

  СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА • Студеница Online

  Дуж главних путних коридора потребно је обезбедити посебне мере заштите надлежних Завода за заштиту споменика културе, које дефинишу уравнотежену изградњу објеката у функцији унапређења туристичке инфраструктуре: мотели, ауто-кампови, културне руте, одморишта, санитарни објекти, угоститељски пунктови, мирујући саобраћај, видиковци и слично.

  Наводи се и да посебна пажња мора бити усмерена на планирање озелењавања и уређење прилазних праваца културно-историјским споменицима.

  СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА • Студеница Online

  “Традиционални начин живота, дух гостопимства, неговање народних умотворина, обичаја и веровања везаних за хијеротопе и топониме од којих се многи везују за име Светог Саве, предања која су одредила сакралну топографију подручја и друге традиционалне технике и активности које интегришу знања појединаца и локалних заједница, укључити у очување и управљање вредностима културног предела у свој његовој комплексности,” истиче се у плану.

  Када је реч о новој изградњи, мора бити строго лимитирана и искључиво у служби афирмације градитељског наслеђа уписаног на Листу светске баштине.

  Ради унапређења туристичке инфраструктуре неопходно је предвидети стављање у функцију постојећег хотелског комплекса, његову потпуну реконструкцију и евентуалну доградњу, ради обезбеђења савремених услова за пријем и боравак посетилаца на овом подручју.

  СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА • Студеница Online

  Зграду некадашње пољопривредне задруге ставити у функцију културно-образовних садржаја и угоститељства и предвидети партерно уређење центра Студенице.

  Обнову индивидуалних објеката ограничити на ревитализацију традиционалних сеоских газдинства. Изградња нових и реконструкција постојећих објеката мора бити квалитетне архитектуре, у складу са традиционалним карактером градње за индивидуалне објекте, уз коришћење природних материјала за завршну обраду (дрво, камен, малтер, цреп) и у сврху унапређења стандарда и локалног развоја газдинстава, али и туристичке понуде на локацији.

  Рад је представљен на Салону урбанизма у Нишу, који је одржан у организацији Удружења урбаниста Србије.

  Просторни план подручја посебне намене манастира Студеница, који је наручио Сектор за просторно планирање и урбанизам Министартсва грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обрадило је ЈП Урбанизам из Крагујевца.

  Планом се утврђују и правила грађења.

  СТУДЕНИЦА ДОБИЛА ПЛАН ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА • Студеница Online

  Рад је представљен на Салону урбанизма у Нишу, који је одржан у организацији Удружења урбаниста Србије.

  Просторни план подручја посебне намене манастира Студеница, који је наручио Сектор за просторно планирање и урбанизам Министартсва грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обрадило је ЈП Урбанизам из Крагујевца.

   

  ИЗВОР ИНФОРМАЦИЈЕ: Ekapija

  - маркетинг -

  Последње вести

  - маркетинг -

  Ако сте пропустили

  - маркетинг -